โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด
โรงพยาบาลรามาธิบดี บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการทางการแพทย์และพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โรงพยาบาลบ้านไผ่

บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด
โรงพยาบาลบ้านไผ่ บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการทางการแพทย์และพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โรงพยาบาลตระการพืชผล

บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
โรงพยาบาลตระการพืชผล บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 15 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC DA220,203DPI= 1 เครื่อง เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการทางการแพทย์และพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โรงพยาบาลพิปูน

บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด
โรงพยาบาลพิปูน บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการทางการแพทย์และพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 35 เครื่อง เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการทางการแพทย์และพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการทางการแพทย์และพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง, เครื่องอ่านบาร์โค้ MOTOROLA SYMBOL LS3008 = 5 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด PRINTER TSC TTP542,203DPI = 4 เครื่อง เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการทางการแพทย์และพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ บริจาคเครื่องอ่านบาร์โค้ด DATALOGIC QBT2430-2D,BT = 5 เครื่อง เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการทางการแพทย์และพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษัท เลเบิ้ล วัน เซ็นเตอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพพร้อมดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในทุกมิติเพื่อสังคมไทยได้พัฒนาอย่างยั่งยืน...

Recently Viewed

Sorry, there are no products.
Recently Viewed Products
Back To Top

Notify Me

Size Chart

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Compare Color

Click On Color / Pattern To Compare, Click And Drag Images To Reorder
Login
Product Quotation
0 items
Menu