close× Call Us (02) 515-1244-50
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

หลักเกณฑ์การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

   หลักเกณฑ์การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
 ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
 ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
 ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
 ส่วนที่ 4 ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ
 ส่วนที่ 5 คำขอและแบบแจ้ง
          5.1 คำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.06)
             - หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 9 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2536
          5.2 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ (ภ.พ.06.1)
 ส่วนที่ 6 บทกำหนดโทษ

  ที่มา http://www.rd.go.th/publish/44309.0.html (กรมสรรพากร)

ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

  1. ยื่นคำขอและเอกสารแนบ
    1.1 คำขอ ภ.พ.06 แยกเป็นรายสถานประกอบการ
    1.2 คุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน และแผนผังการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินกับอุปกรณ์อื่น
    1.3 ตัวอย่างใบกำกับภาษี และรายงานต่าง ๆ ที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
    1.4 แผนผังการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ณ สถานประกอบการ
  2. สถานที่ยื่นคำขอ
    2.1 ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
    2.2 ยื่น ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรณีเป็นผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
    1.3 ตัวอย่างใบกำกับภาษี และรายงานต่าง ๆ ที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
    1.4 แผนผังการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ณ สถานประกอบการ
  3. กรมสรรพากรพิจารณาคำขอ
    3.1 ตรวจสอบคำขอและเอกสารแนบ
    3.2 ตรวจคุณสมบัติของเครื่องฯ และตัวอย่างใบกำกับภาษี รายงานต่าง ๆ
    1.3 ตัวอย่างใบกำกับภาษี และรายงานต่าง ๆ ที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
    1.4 แผนผังการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ณ สถานประกอบการ
   4. กรมสรรพากรแจ้งผลการพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งแจ้งเลขรหัสประจำเครื่องฯ
  5. ผู้ประกอบการดำเนินการให้เครื่องฯ บันทึกเลขรหัสประจำเครื่องที่กรมสรรพากรกำหนดในใบกำกับภาษี สำเนาใบกำกับภาษีและทุกแห่งที่ระบุให้ปฏิบัติ
  6. ผู้ประกอบการติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่สถานประกอบการได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องฯ ตั้งอยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปติดแถบสติ๊กเกอร์
  7. เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจคุณสมบัติของเครื่องฯ และติดแถบสติ๊กเกอร์

ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ

เครื่องบันทึกเงินสด
ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ
กรณีที่ผู้ใช้เคยใช้งานและยื่นขออนุมัติการใช้งานแล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องยื่น ยื่นคำขอและเอกสารแนบใหม่ดังนี้
  • 1.1 คำขอ ภ.พ.06 แยกเป็นรายสถานประกอบการ
  • 1.2 คุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน และแผนผังการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินกับอุปกรณ์อื่น
  • 1.3 ตัวอย่างใบกำกับภาษี และรายงานต่าง ๆ ที่ออกจากเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
  • 1.4 แผนผังการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ณ สถานประกอบการ